regulamin hotelu


§1 PRZEDMIOT REGULAMINU
 
1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu Sudetia.
3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, w każdym pokoju hotelowym oraz na stronie internetowej Hotelu.

§2 DOBA HOTELOWA
1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
4. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
 

§3 REZERWACJA I MELDUNEK
1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz uiszczenie pozostałej należności za cały pobyt z góry podczas zameldowania. W przypadku skrócenia pobytu, Hotel nie zwraca różnicy wpłaconej kwoty za dni niewykorzystane. Przyjmujemy płatności gotówką lub kartą. Nie przyjmujemy czeków podróżnych ani bankowych. Nie jest możliwa również płatność przelewem podczas pobytu w Hotelu.
2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
3. Osoby nie zameldowane w Hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 10:00 do godziny 22:00.
4. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Hotelu lub innych osobach przebywających w Hotelu.
5. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 30% wartości w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zadatku może skutkować anulowaniem rezerwacji. w przypadku anulowania rezerwacji ,zadatek nie jest zwrotny.

6. Jeżeli pobyt Gościa w Hotelu miał mieć miejsce w terminach targowych, Hotel będzie miał prawo obciążyć Gościa za całość zaplanowanego pobytu.
7. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

§4 USŁUGI

 
1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
3. Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom:
- warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
- bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
- profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu,
- sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
4. Dodatkowo na życzenie Gościa, Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
- udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
- budzenie o wyznaczonej godzinie,
- przechowanie bagażu Gościa,
- zamawianie taksówki.
§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 
1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.
4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
5. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.
6. Za palenie w pokoju lub na terenie obiektu Gość zobowiązany jest do uiszczenia odszkodowania w postaci kary umownej w wysokości 1500 PLN. Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty dodatkowej w przypadku gdy wartość wyrządzonej szkody wyniesie więcej niż kwota kary umownej.
7. W przypadku uruchomienia przez Gościa czujki alarmu przeciwpożarowego wskutek palenia tytoniu na terenie hotelu lub nieuzasadnionego uruchomienia alarmu przeciwpożarowego poprzez zbicie szybki alarmowej systemu P. POŻ. , hotel pobiera opłatę w wysokości 1500 PLN.
8. W przypadku gdy na skutek uruchomienia przez Gościa w/w systemu sygnalizacji P. POŻ.nastąpi przyjazd zastępów straży pożarnej , Gość pokrywa wszystkie koszty akcji z tym związanej, w tym koszt mandatu wystawionego przez dowódcę jednostki straży pożarnej przybyłej do hotelu.

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 
1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Hotelu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§8 CISZA NOCNA
W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.


§9 REKLAMACJE

 
1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 
1. Hotel dopuszcza obecność zwierząt w sytuacjach wyjątkowych rozpatrywanych przez Zarządzającego Hotelem. W przypadku zgody na obecność zwierzęcia pobierana jest opłata w wysokości 100 zł za zwierzę za dobę.
2. W Hotelu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu pozna wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.
3. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
4. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Hotel Sudetia z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolskiej 84/86 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hotelu, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Hotel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
5. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
6. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu.
7. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.
8.Hotel nie ponosi odpowiedzialności za szkody i niedogodności powstałe z przyczyn od nas niezależnych, w szczególności wynikających z przerw w dostawie wody, prąd, gazu itp., lub innych awarii czy klęsk, a także niemożności zapewnienia ogrzewania w sezonie grzewczym z w/w przyczyn.
9.W sytuacji wystąpienia przerw w dostawie wody, prąd, gazu itp., lub innych awarii czy klęsk, a także w przypadku niemożności zapewnienia ogrzewania w sezonie grzewczym z w/w przyczyn, nie ma możliwości anulowania rezerwacji i zwrotu zaliczki, a jedynie dopuszczalna jest zmiana terminu pobytu w hotelu.
 

REGULAMIN BAZY ZABIEGOWEJ
 
 • W gabinetach rehabilitacji wykonywane są zabiegi z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii,gimnastyki korekcyjnej,hydroterapii,balneoterapii, termoterapii oraz masaży.

 • Zabiegi wykonywane są na podstawie zlecenia, po uprzedniej konsultacji medycznej.

 • Fizjoterapeuta (mgr fizjoterapii, mgr rehabilitacji ruchowej) na podstawie zlecenia, wywiadu i badania pacjenta może zaproponować rodzaj zabiegów i czas trwania terapii.

 • W przypadku braku zlecenia medycznego zabiegi mogą zostać wykonane po uprzednim podpisaniu przez pacjenta zgody na terapię.

 • Plan zabiegów należy okazywać przed każdym zabiegiem.

 • Odwołanie terminu lub jego zmiana jest możliwa po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu, nie później niż na 2 godz. przed planowaną wizytą.

 • Niestawienie się na nie odwołaną wizytę powoduje, iż zabieg przepada. W wyjątkowych sytuacjach sprawy będą rozpatrywane indywidualnie.

 • W trakcie korzystania z usług gabinetu rehabilitacji obowiązuje obuwie zmienne oraz wygodny strój umożliwiający prowadzenie terapii lub ćwiczeń.

 • Gimnastyka korekcyjna prowadzona jest grupowo (45 min) lub indywidualnie

  (30 lub 60 min).

 • Wszystkich korzystających z usług gabinetu rehabilitacji obowiązuje Regulamin.

 • Na teren bazy zabiegowej nie mają wstępu osoby nietrzeźwe lub wnoszące na zabieg alkohol lub jakiekolwiek inne substancje odurzające. Z bazy zabiegowej wyproszone mogą zostać osoby zachowujące się agresywnie lub niestosownie.

 • Fizjoterapeuci nie ponoszą odpowiedzialności za utracone, zagubione lub zniszczone karty zabiegowe.

 • Warunkiem wykonania zabiegu jest okazanie w dniu wizyty ważnej karty zabiegowej.

 • Pacjent zobowiązany jest do powiadomienia pracowników fizjoterapii i lekarza o wszelkich, znanych mu przeciwwskazaniach do wykonania zabiegu m.in.:

          a. ciąży, menstruacji,

          b. przebytych operacjach i zabiegach chirurgicznych,

          c. otwartych ranach na ciele,

          d. problemach układu krążenia i układu oddechowego,

         e. zapaleniu żył, żylakach,

         f. stanach zapalnych dotyczących całego ciała,

         g. przebytych i aktywnych chorobach nowotworowych,

          h. innych.

 • Na teren bazy zabiegowej nie mają wstępu zwierzęta.

 • Dzieci mogą przebywać na terenie bazy zabiegowej tylko pod opieką osoby dorosłej, która zadba, aby dziecko zachowywało się cicho i spokojnie.

Na terenie bazy zabiegowej nie wolno używać telefonów komórkowych za wyjątkiem szatni i recepcji. W przypadkach szczególnych prosimy o ściszenie telefonu.RODO

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Państwu kilka informacji:
Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Państwa prywatności oraz bezpieczeństwie Państwa danych osobowych .
Administratorem Państwa danych jest spółka Into of Poland, z siedzibą w Warszawie , przy ul. Wolskiej 81/84 (NIP: 5260301273), dalej zwana Administratorem.
 
Państwa dane przetwarzane są przez nas w celu świadczenia naszych usług i otrzymywania aktualnych ofert. Dane podlegają profilowaniu w celu przedstawienia Państwu najbardziej korzystnej i dopasowanej do Państwa preferencji oferty.Zapewnienia większego bezpieczeństwa usług, a tym wykrywania ewentualnych nadużyć.
Dane nie będą przekazywane osobom  trzecim.
Dane przetwarzane są w celu wykonywania łączących nas z Państwem umów lub w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług.
Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w wypadku udzielenia zgody wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.
Witaj!
Masz pytania?
Wyślij formularz
Zamów kontakt
Zostaw swój e-mail lub numer telefonu
Używamy Cookies